top of page

Handels- og leveringsbetingelser

1. Tilbud og aftale

1.1 • Tilbud er bindende for kornerupdesign i 30 dage fra tilbuddets dato at regne.

1.2 • Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af kornerupdesign.

1.3 • Har bestilleren anmodet kornerupdesign om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er kornerupdesign berettiget til at få betaling for dette arbejde.

1.4 • Tilbuddet er betinget af, at:

• Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbuddet.

• Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance, som anført i tilbuddet.

• Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til kornerupdesign afgivne tilbud.

 

2. Pris

2.1 • Alle priser er ekskl. moms.

2.2 • Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er kornerupdesign berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.3 • Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

2.4 • Ved evt. prisgivning i fremmed valuta er kursen på tidspunktet for rettidig betaling gældende i forholdet til danske kroner.

2.5 • Ud over tilbudt eller aftalt pris er kornerupdesign berettiget til at kræve betaling for:

•   Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet kornerupdesign, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.

•   Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.

•   Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbuddet.

•   Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

•   Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.

•   Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold. Her er det dog en forudsætning, at kunden er gjort opmærksom på forholdet inden det ekstra arbejde er udført.

 

3. Levering

3.1 • Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:

•   Bestillerens handling eller undladelse.

•   De i pkt. 8.1 nævnte omstændigheder.

•   Rettidig levering er gennemført når kornerupdesign har overdraget godset til transportør, når dette sker dagen før forventet modtagelse hos bestilleren eller dennes modtager. kornerupdesign er ikke ansvarlig for transportørs fejl eller forsinkelser.

3.2 • Ved disse forsinkelser har kornerupdesign ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.

3.3 • Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af kornerupdesign leveringsforpligtelser fordyres, er kornerupdesign forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af kornerupdesign beregnede merpris.

3.4 • Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer kornerupdesign leveringstidspunktet.

 

4. Betaling

4.1 • Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag ellers kontant ved levering.

4.2 • Der på løber rente fra forfaldsdagen med kornerupdesign til enhver tid gældende rente.

4.3 • På kornerupdesign anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.

4.4 • Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er kornerupdesign forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

 

5. Ejendomsret, ophavsret m.v.

5.1 • Ophavsretten til de af kornerupdesign udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører kornerupdesign og må ikke uden kornerupdesign godkendelse overlades til tredjemand.

5.2 • Hvad kornerupdesign har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er kornerupdesign ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret og betalt. kornerupdesign udleverer dog oftest elektronisk materiale til kunden på anfordring. I den situation, betaler kunden de omkostninger i form at tidsforbrug og materialer som er forbundet med udleveringen af materialet.

5.3 • Det i pkt. 5. 2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

 

6. Forsinkelse

6. 1 • Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3. 1 følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

 

7. Mangler

7.1 • kornerupdesign har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.

7.2 • Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specikation.

7.3 • kornerupdesign har ret til en over- eller underlevering på indtil 10% af aftalt oplag.

7.4 • Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren senere end 30 dage efter levering, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. kornerupdesign er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

7.5 • kornerupdesign hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.

7.6 • kornerupdesign er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet Kornerupdesign nøjagtig instruktion om disses placering.

7. 7 • kornerupdesign giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.

 

8. Ansvar

8.1 • I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Kornerupdesign intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:

• Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.

• I tilfælde af arbejdskon ikter af enhver art.

• I øvrigt enhver omstændighed som Kornerupdesign ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.

8.2 • Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8. 1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til under kornerupdesign forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8. 1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

8.3 • kornerupdesign hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8. 4., i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

8.4 • kornerupdesign er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. kornerupdesign er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter.

kornerupdesign er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra kornerupdesign side er handlet med grov uagtsomhed.

kornerupdesign hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab.

I tilfælde af at kornerupdesign i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for kornerupdesign ansvar, er bestilleren pligtig til at holde kornerupdesign skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

8.5 • kornerupdesign har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager kornerupdesign sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren kornerupdesign skadesløs for et sådant ansvar.

8.6 • kornerupdesign har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er kornerupdesign, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder kornerupdesign har udført.

kornerupdesign er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af kornerupdesign eller vore folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

8.7 • Bestillerens kvalitetskontrol overtager det fulde ansvar ved trykningens begyndelse. Ved fejl i trykforme, herunder trykplader, ler o. lign., kan kornerupdesign ikke gøres ansvarlig for deraf følgende tab, men er alene pligtig at levere nye, rettede trykforme.

 

9. Underleverandører

9.1 • kornerupdesign er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

 

10. Periodiske skrifter/vedvarende kontraktarbejde

10.1 • Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder.

 

11. Købeloven

11.1 • Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

Databehandleraftale

Generelt


Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter min hjemmeside indsamler og behandler jeg en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold og ved at kontakte mig via kontaktormularen. Der indsamles og behandles typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn og e-mail. 

Når du Kontakter mig pr. e-mail, gemmes dine oplysninger. Samt når jeg fakturerer dig for opgaver, har jeg dit firmanavn, navn, adresse, tlf, cvr-nummer og e-mail.

Sikkerhed


Jeg har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Formål


Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

 

Periode for opbevaring


Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og jeg sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

 

Videregivelse af oplysninger


Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” nedenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Tredieparter med adgang til dit navn, adresse, e-mail og betalingsoplysninger:

Wix.com, e-conomics.dk

 

Indsigt og klager


Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: dk@kornerupdesign.dkk. Hvis du vil klage over min behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

 

Dataansvarlig


Websitet ejes og publiceres af:

kornerupdesign

CVR: 29564000

Sønderlundsvej 37

4000 Roskilde

E-mail: dk@kornerupdesign.dk

Telefon: +45 26717991

Jeg indestår for, at dine persondata behandles i overensstemmelse med gældende lovning.

Cookies

Cookies

Som de fleste andre hjemmesider, bruger denne hjemmeside cookies. Når du bruger hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

 

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer, tablet eller smartphone, som indeholder oplysninger om din færden på en hjemmeside. Filen er ikke skadelig og kan ikke indeholde virus eller skadelige programmer. Oplysningerne er anonyme, og vi kan derfor ikke se, hvem du er. Vi bruger informationerne til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig og målrettet.

 

Hvilke cookies bruger vi, og hvad bruger vi dem til?

Vi bruger cookies til 3 formål: statistik, optimering af din oplevelse på siden og markedsføring.

 

Statistik

For at kunne videreudvikle og forbedre vores hjemmeside fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender siderne. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret og anonymiseret form, f.eks. til at se hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest. 

 

Optimering af oplevelsen

Chatfunktionen efterlader cookies, der holder forbindelsen mellem din computer og chatfunktionen, så du ikke falder ud midt i samtalen.

 

Markedsføring

Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af websites.

 

3. parts cookies

3. parts cookies er cookies, der efterlades af en 3. parts hjemmeside eller program.

Der efterlades cookies, når du chatter med mig via hjemmesiden.

 

Sådan undgår og sletter du cookies

Du styrer selv, om du vil acceptere cookies. Det gør du i indstillingerne i din browser. Hvis du slår cookies fra, kan der dog være funktioner, der ikke virker på hjemmesiden, fx muligheden for at chatte med mig. Har du accepteret cookies, kan du altid slette dem igen. På hjemmesiden minecookies.org kan du se, hvordan du undgår og sletter cookies.

bottom of page